Våra produkter tillverkas på ett energieffektivt och miljövänligt sätt

1) Kvalitetssortering

Trävarorna anländer till fabriken torkade till en fuktprocent på 16 % +/- 2 %. Plankorna delas visuellt in i tre kvalitetsklasser: A, B och C. Plankorna i A-klass kommer att utgöra de synliga ytorna för de blivande stock- och limträprodukterna. Från plankorna av B-klass avlägsnas de större felen, medan mindre felaktigheter tillåts eftersom plankorna inte kommer att bli synliga. Plankor av C-klass ratas helt från produktionen.

Hållfasthetssorteringen görs visuellt, sorteringspersonalen är certifierad för INSTA 142 LT sorteringsklass.

2) Fingerskarvning

Stockarna skarvas som plankor. Skarven kommer att hamna på olika ställen i stocken och produkten blir starkare. På de synliga ytorna användes stumfog, på så sätt kommer den synliga skarven alltid att vara rak, även efter hyvling.

I fingerskarven används KIILTO polyuretanlim av enkomponenttyp.

3) Lamellmontering och hyvling

Automatisk fukt- och värmereglering ser till att produktionsförhållandena är acceptabla för limning. Först genomgår de fingerskarvade 12 m långa plankorna en värmeutjämning i produktionshallen, vilket sker under alla årstider.
Därefter hyvlas lamellämnena till lameller och körs genom limstationen. Som lim används Burbond-lim. Då limpartiet är fullt flyttas delarna till pressen. Presstiden beror på trävirkets fuktighet och temperatur. Efter att presstiden uppnåtts, flyttas stockpartiet till lagret för att efterhärda. Vid behov hyvlas ämnena till färdiga stockprofiler.

4) Kvalitetskontroll

Vid tillverkning av hållfasthetsklassade produkter utförs arbetet av hållfasthetscertifierad personal. Man tar prov från lamellernas fingerskarv för böjtest enligt standard EN 408. Från färdiga produkter tas ett prov i form av ett tvärsnitt för tester enligt EN 391 Metod B. Tester utförs vid fabriken med godkänd testutrustning.

Finotrol Oy anlitas som utomstående kvalitetsövervakare.

5) Förpackning

Färdiga stockämnen, stockar och produkter förpackas i vit plast. De hyvlade produkternas lyftställen skyddas med spånskiva.

Miljö

Våra produkter tillverkas på ett energieffektivt och miljöbesparande sätt. Med de senaste investeringarna har vi förutom att öka effektiviteten även strävat till att spara energi och miljö.

Det råmaterial som inte lämpar sig för stocktillverkning bearbetas vid bandsågslinjen till dymlingar, förpackningsprodukter etc. Träspån används för uppvärmning av fabriksfastigheterna eller säljs till pelletstillverkare och jordbrukare i området. De små justeringsklabbarna säljs till invånarna i närområdet som brännved eller krossas och används för uppvärmning av fabrikens produktionshallar och för tvåkammartorkanläggningen, som används för temperaturutjämning av inkommande råmaterial.